نم نم بارون هنوز هم مثل همان وقت ها عاشقانه دوستت دارم... http://ellaya.mihanblog.com 2020-02-20T22:14:49+01:00 text/html 2017-10-26T07:36:07+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran تو http://ellaya.mihanblog.com/post/1340 <div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ech5_17b10d2d53df43b0aa90daa9245aa04a.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font size="4" color="#CC0000"><br></font></div><br> text/html 2017-05-16T11:10:34+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran تو نمی فهمی.... http://ellaya.mihanblog.com/post/1336 <h1 style="text-align: center;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0"><br><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.2"></span></span></h1><h1 style="text-align: center;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0" align="center"><br><font color="#990000"><i><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.2"></span></span></font></i></font></h1><h1 style="text-align: center;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0" align="center"><font color="#990000"><i><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.2">به احمقانه ترین شکل عاشقَت هستم</span><br data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline3/=10"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.4"></span></span></font></i></font></h1><h1 style="text-align: center;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0" align="center"><font color="#990000"><i><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.4">از این جنونِ دل انگیز تو چه می فهمی</span><br data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline5/=10"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.6"></span></span></font></i></font></h1><h1 style="text-align: center;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0" align="center"><font color="#990000"><i><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.6">به هر ترانه به غیر از تو ، پُشتِ پا زده ام</span><br data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline7/=10"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.8"></span></span></font></i></font></h1><h1 style="text-align: center;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"><font color="#990000"><i><font face="Mihan-Iransans" size="3"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.8">به احمقانه ترین شکل ، تو نمی فهمی</span></font></i></font></span><br data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline9/=10"><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"></span><span style="font-size: small;" data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1"><span data-reactid=".5.1.0.0.2.1.0.0.1.a"></span></span></h1> text/html 2017-05-10T05:40:41+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran ﯾِـکــ ﮔـــﻮﺷــہ ےِ ﺩِﻧــــﺞ http://ellaya.mihanblog.com/post/1334 <p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">ﯾِـکــ ﮔـــﻮﺷــہ ےِ ﺩِﻧــــﺞ </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">ﯾـکــــ ﻧﻘﻄـــــہ ۰ </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">ﯾــکـــــــ ﻋــــﺎﻟﻤـِہ ﺑُﻐــــﺾ </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">ﯾـــکـــــــــ ﺩُﻧﯿـــﺎ ﺣــَﺮﻑ </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">ﯾــــکــــــــــ ﺩﻝِ ﺷﮑـــﺴﺘـــہ </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">ﻭ ﺑــے ﻧـَــﻬﺎﯾﺖ ﺧــــﺎﻃﺮﻩ </font></p><div style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4">همین ﮐــﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑَﺮﺍےِ ﺟـَــﻮﺍﻥ ﻣـَـﺮﮒ ﺷُﺪﻥ </font></p> <p><br> </p> text/html 2016-08-19T08:01:53+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran من یکـــ مـــــــردادیـــــم http://ellaya.mihanblog.com/post/1335 <div style="text-align: center;"><font class="text4"><font size="3"><span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-weight: bold;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">من</span> <span style="color: rgb(0, 0, 0);">یکـــ </span>مـــــــردادیـــــم </span></span></font></font></div><font class="text4"><font size="3"><span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-style: italic; font-weight: bold;"><div style="text-align: center;"><br></div></span><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;">من یک شیرم</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"></span>&nbsp;</div></span></font><div style="text-align: center;"><br style="font-weight: bold;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span> عاشق میشوم ...دل میبازم....قلبم را....احساسم را .... ارزانیش میکنم</span></font></div><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span></span></font>&nbsp;</div></font><font class="text4"><font style="font-weight: bold;"><font><font><font><font><font style="font-size: 15pt;" color="#364a51" face="Arial"><font style="font-size: 8pt;" color="#364a51" face="Tahoma"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font color="#282d2f"><font size="3"><span><p style="text-align: center;"> اما</p><p style="text-align: center;"><br>&nbsp;مبادا روزی که احساسم را بازی دهند</p><p style="text-align: center;"><br>&nbsp;نابودشان میکنم</p><p style="text-align: center;"><br>&nbsp;</p></span></font><div><div style="text-align: center;"><font size="3"> قید قلب و احساسم را میزنم</font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br><font size="3">&nbsp;ولی غرورم را هرگز ...</font></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"><br>من یک <span style="color: rgb(255, 0, 0);">مردادیـــــــم</span></span></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></span></span></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl">محبـت میکنــم ، عشــــق می ورزم ، تا بینهایــتِ زندگــــی</span></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"></span></span></span></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"></span></span></span></font>&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"></span></span></span></font><br style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</div><font style="color: rgb(0, 0, 0);" color="#4f0a0a"><font style="font-size: 14pt;"><font style="font-size: 8pt;"><h6 style="text-align: center;" type="" data-ft="{"><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"> امــــا ، کافیست دروغ بشنــوم ...</span></span></span></font></h6><h6 style="text-align: center;" type="" data-ft="{"><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"></span></span></span></font>&nbsp;</h6></font></font></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl">جلوی چشمهایـــم ، اگر بارها ، با دندانهای شیـران بیشه ام ، تکـه </span></span></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"></span></span></span></font>&nbsp;</div><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"></span></span></span></font></div><div><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"><div style="text-align: center;"><br>پـاره شــــــوی</div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div></span></span></span></font><div style="text-align: center;"><font size="3"><span type="" data-ft="{"><span><span dir="rtl"> ; دیگــــر دلـــم برایــت " آب " نخواهــــد شــــد!</span></span></span></font></div></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2016-01-19T06:26:15+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran مه گرفته زندگیمو.... http://ellaya.mihanblog.com/post/1333 <h1 style="text-align: center;" data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0"><br></h1><p><br></p> <h1 style="text-align: center;" data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: small;" data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 204, 0);" size="4"><span data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.2">مِه گرفته زندگیمو از هوای تو ریَم</span><br data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline3/=10"><span data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.4">ماهیم ، اسیرِ دستِ طعمه های توریَم</span><br data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline5/=10"><span data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.6">توریه لباسِ تنگِ خوبیِ دو تای ما</span><br data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.$newline7/=10"><span data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.8">اشکه آخرِ تمامِ دردِ خنده های ما.</span></font></span></h1><h1 style="text-align: center;" data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0"><span style="font-size: small;" data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(255, 204, 0);" size="4"><span data-reactid=".2.1.0.0.2.1.0.0.1.8">مهرزاد امیرخانی<br></span></font></span></h1><br><br> text/html 2015-05-20T13:22:14+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran میترسم http://ellaya.mihanblog.com/post/1279 <div style="text-align: center;"><br><br><img style="width: 314px; height: 312px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnMV9ToSY9B5qlXWCkQU8UF3peJOd6XCeboIbd-7do3KpXs9M_" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"> </div> text/html 2015-04-18T07:14:36+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم... http://ellaya.mihanblog.com/post/1318 <div style="text-align: center;"><font size="4"><br>قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم...<br>از غم انگیزی این "عشق" شکایت نکنم...<br>من به دنبال تو با عقربه ها می چرخم...<br>عشق یعنی گله از حرکت ساعت نکنم...<br>عشق یعنی که "تو" از آن کسی باشی و من...<br>عاشقت باشم و احساس حماقت نکنم...<br>چه غمی بیشتر از این، که تو جایی باشی...<br>بشود دوروبرت باشم وجرئت نکنم...<br>بی تو با خاطره ات هم سر دعوا دارم...<br>قول دادم به کسی غیر " تو" عادت نکنم...<br></font></div><div style="text-align: center;"> </div> text/html 2015-04-06T06:20:48+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran ... http://ellaya.mihanblog.com/post/1321 <div style="text-align: center; color: rgb(102, 0, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="4"><br>یه حرفایی دارم برای نگفتن<br></font><font size="4"><br>یه دردی که تو قلب من موندگاره<br></font><font size="4"><br>کسی که دلش نشکنه تا قیامت<br></font><font size="4"><br>نمی تونه از عشق سر در بیاره<br><br><br><br></font></div> text/html 2015-02-01T06:51:10+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran تو... http://ellaya.mihanblog.com/post/1312 <p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">یه شب دیگه بی تو گذشت<br> .</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">آرزو کردم ولی نمیشه روزای رفته برنگشت<br>.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.<br></font> </p> <p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">همه ی دنیام یه نفره<br> با خودم از من خودی تره<br> کی شبیه من از همه دنیاش بی خبره</font></p> <p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">خشک شده خاک ِ رو گونه هام<br> اشکی نمونده توی چشام<br> خدا نگاه کن از همه دنیا اونو میخوام<br>.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p> <p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4"><br></font></p> <p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">شبو سپردم به غم صبح<br> تقصیر من نیست دلمه خب<br> یادش نمیره اسمتو میگه پشت سر هم تا دم صبح<br> دیگه بیدارم تا تو بیای<br> آروم ندارم تا تو بیای<br> قرارمونه بی قرارم تا تو بیای</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">همه دنیام یه نفره.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4">.</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(153, 51, 0); font-style: italic;"><font size="4"><br></font></p> text/html 2015-01-24T07:55:05+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran نظرخواهی... http://ellaya.mihanblog.com/post/1310 <br><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="4">سلام به همه دوستای عزیزم<br><br>امیدوارم حال همه خوب باشه <br><br>و <br><br>&nbsp;روزای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین<br><br>و روزای خوبتری در انتظارتون باشه...<br><br>این مدت خیلی کم کار شدم ،ولی شما همیشه لطف داشتین و به اینجا سرمیزدید<br><br>ازتون ممنونم</font><img style="color: rgb(102, 0, 0);" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="4">راستش چنتا سوال داشتم خوشحال میشم جوابمو بدین<br><br>اول از همه بگین ببینم راضی هستین از مطالبی که واستون میذارم؟؟<br><br>دوس دارین بیشتر راجب چی مطلب بذارم واستون؟؟(دلنوشته،طنز،متفرقه...)<br><br>راستش خودم دیگه حوصله نوشتن ندارم،اگه شما بخواین ادامه میدم،دوس دارم نظرتونو بدونم؟؟<br><br>از آهنگ وب راضی هستین؟دوس دارین چی باشه؟؟<br><br>کلا هرچی نظر دارین خوشحال میشم بدونم و بتونم بهشون عمل کنم،پس هرچی دوس داشتین بگین...</font><img style="color: rgb(102, 0, 0);" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="4"><br>ممنون از همه دوستان</font><img style="color: rgb(102, 0, 0);" src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><font style="color: rgb(102, 0, 0);" size="4"><br></font><font size="4"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><br></font></div> text/html 2015-01-24T06:58:11+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran زندگی کن... http://ellaya.mihanblog.com/post/1309 <br><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">زندگی کن به شیوه خودت</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">با قوانین خودت...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">مردم دلشان میخواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">برایشان فرقی نمیکند چگونه هستی...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">چه خوب...چه بد...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">موضوع صحبتشان خواهی شد!</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">پس زندگی کن به شیوه خودت...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">چه خوب...چه بد...<br><br><br></span></font></div> text/html 2015-01-06T07:53:04+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran دلتنگی آدمو بیچاره می کنه http://ellaya.mihanblog.com/post/1308 <div style="text-align: center;"><font size="4"><br><span style="color: rgb(102, 0, 0);">بغضت یه عالمو&nbsp;</span><br style="word-spacing: 0px; font-family: proxima-nova,'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: 20px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; text-transform: none; color: rgb(102, 0, 0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(254, 254, 254);" data-reactid=".0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$newline3:0"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">آواره می کنه</span><br style="word-spacing: 0px; font-family: proxima-nova,'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: 20px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; text-transform: none; color: rgb(102, 0, 0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(254, 254, 254);" data-reactid=".0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$newline5:0"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">یادت میاد چقدر</span><br style="word-spacing: 0px; font-family: proxima-nova,'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: 20px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; text-transform: none; color: rgb(102, 0, 0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(254, 254, 254);" data-reactid=".0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$newline7:0"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">گفتم نرو ، بمون ؟</span><br style="word-spacing: 0px; font-family: proxima-nova,'Helvetica Neue',Arial,Helvetica,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 14px; line-height: 20px; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; text-transform: none; color: rgb(102, 0, 0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(254, 254, 254);" data-reactid=".0.0.1.0.0.0.0.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$newline9:0"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">دلتنگی آدمو بیچاره می کنه</span><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><span style="color: rgb(102, 0, 0);">(مهرزاد امیرخانی)</span><br style="color: rgb(102, 0, 0);"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br><br><br> </div> text/html 2014-12-17T07:55:43+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran ایـن روز‌ها فقط زنـده‌ام... http://ellaya.mihanblog.com/post/1299 <p dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 14pt;"><br></span></p><p style="color: rgb(51, 51, 153); font-style: italic;" dir="rtl" align="center"><span style="font-size: 14pt;">وقتـی نــــه دستــی برای گرفتن است</span><br> <br><span style="font-size: 14pt;"> نـــه آغوشـی برای گریــه</span><br> <br><span style="font-size: 14pt;"> نـــه شانــه ای برای تکیــه </span><br> <br><span style="font-size: 14pt;"> انــتــظــــار نـداشتــه باش</span><br> <br><span style="font-size: 14pt;"> خنـده‌ام واقعـــی باشـد</span><br> <br><span style="font-size: 14pt;"> ایـن روز‌ها فقط زنـده‌ام تـــا دیگری زنـدگــــی کنـد...</span></p> text/html 2014-12-17T07:53:47+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran یه ماهه اینجا پشت پنجرم... http://ellaya.mihanblog.com/post/1307 <div style="text-align: center;"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$text0:0:$end:0"><br><font style="color: rgb(51, 0, 0);" size="4">یه ماهه اینجا پشت پنجرم</font></span></span><font style="color: rgb(51, 0, 0);" size="4"><br data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$newline1:0"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$text2:0:$end:0"><br>که رد بشی ببینمت تورو</span></span><br data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$newline3:0"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$text4:0:$end:0"><br>توروخدا بیا ، بیا فقط</span></span><br data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$newline5:0"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$text6:0:$end:0"><br>یه لحظه من ببینمت، برو<br><br>(مهرزاد امیرخانی)<br></span></span><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$text6:0:$end:0"></span></span></font><br><br><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1"><span data-reactid=".7.0.1.0.1.0.0.1.0.0.0.0.1.2:1.$text6:0:$end:0"></span></span></div> <br> text/html 2014-11-26T06:21:09+01:00 ellaya.mihanblog.com nastaran حرف دل... http://ellaya.mihanblog.com/post/1306 <font size="4"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">خوب یاد گرفته ایم ور انداز کردن همدیگر را</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">یک خط کش این دستمان</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">و</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">یک ترازو آن دستمان</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">اندازه میگیریم و وزن میکنیم؛</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">آدم ها را</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">رفتارشان را</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">انتخاب هایشان را</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">تصمیم هایشان را</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">حتی قضا و قدرشان را!!</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">به رفیقمان یک تکه سنگینی می اندازیم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">بعد میگوییم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">خیر و صلاحت را میخواهم!!</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">غافل از اینکه چه بر سر او می آوریم!!</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">در جمع هرکس را یک جور مورد بررسی قرار میدهیم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">آن یکی را به ازدواج نکرده اش</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">این یکی را به نوع رابطه اش</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">آن دیگری را...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">میرویم توی صفحه یکی</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">و نوشته اش را میخوانیم و مینشینیم و قضاوت میکنیم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">یکی هم نیست گوشمان را بگیرد که:</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">های!چندبار توی آن موقعیت بوده ای</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">که حالا اینطور راحت نظر میدهی</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">حواسمان نیست که چه راحت </span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">باحرفی که در هوا رها میکنیم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">چگونه یک نفر را به هم میریزیم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">چند نفر را به جان هم می اندازیم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">چه سرخوردگی یا دلخوری به جای میگذاریم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">چقدر زخم میزنیم...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">حواسمان نیست که ما میگوییم و رها میکنیم و رد میشویم</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">اما</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">یکی ممکن است گیر کند</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">بین کلمه های ما</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">بین قضاوت ما</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">بین برداشت ما...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">دلی که میشکنیم ارزان نیست...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><span style="color: rgb(102, 51, 102);">پ.ن:لطفا درست شیم...</span><br style="color: rgb(102, 51, 102);"><br></font><div style="text-align: right;"> </div>